<>
วิชาการ โรงเรียนบ้านบัวโคก ยินดีต้อนรับ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

การนิเทศภายในโรงเรียน

เรียนคุณครูโรงเรียนบ้านบัวโคกทุกท่าน

           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออกเป็น 5 ระยะดังนี้คือ


ระยะที่ 1 เริ่มต้นวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 /2553 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ 6 ตัวชี้วัดคือ

1. มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้
2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้
3. มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ
4. มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น
5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สัดส่วนเวลาเรียน 70:30
6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น


ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1/2554 ทุกสถานศึกษาจะต้องมี ผลการดำเนินงานครบ6 ตัวชี้วัดคือ


1. ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้น ทำโครงงาน โครงการ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2. ครูใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า
3. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
5. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ระยะที่ 3สานต่อองค์ความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2554 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ4 ตัวชี้วัดคือ


1. มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
2. มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3. มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน
4. มีการสร้างเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระยะที่ 4 นำสู่วิถีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2555 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ4 ตัวชี้วัดคือ


1. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น
3. มีเครื่องมือวัด /ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ
4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน


ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 /2555 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ 6 ตัวชี้วัดคือ


1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น
2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่
3. ครูเป็นครูมืออาชีพ
4. โรงเรียนมีการจัดการความรู้
5. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง
6. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ


จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้


1. ชั้น ป.1-3 คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือการใฝ่ดี ผู้เรียนจะต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
2. ชั้น ป.4-6 คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือ ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3. ชั้น ม.1-3 คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคืออยู่อย่างพอเพียง ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
4. ชั้น ม.4-6 คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือ มีความมุ่งมั่น ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์


           การกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนอย่างนี้ทุกระยะ 6 เดือน ภาระงานของครูจะต้องเข้มข้นขึ้น ผู้ที่ยังยึดระบบเช้าชามเย็นชามคงจะต้องปรับระบบการทำงาน ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ให้จงได้ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เป็นไปตามจุดเน้นของ สพฐ. ฝ่ายบริหารและงานวิชาการจะออกนิเทศติดตามการพัฒนาของนักเรียนทุกระดับชั้นระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2554 ตามตารางที่กำหนด โดยระดับปฐมวัย นิเทศเรื่องความพร้อมทางการสื่อสารของนักเรียน ชั้น ป.1- ป.3 นิเทศเรื่องการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้ ชั้น ป.4- ป.6 นิเทศเรื่องการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ชั้น ม.1 – ม.3 นิเทศเรื่องความสามารถในการสื่อสารและใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ตารางนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ระดับปฐมวัย         5 กันยายน 2554
ชั้น ป.1                 5  กันยายน 2554
ชั้น ป.2                 5  กันยายน  2554
ชั้น ป.3                 5  กันยายน  2554
ชั้น ป.4                 6   กันยายน 2554
ชั้น ป.5                6  กันยายน  2554
ชั้น ป.6                6  กันยายน  2554
ชั้น ม.1                7  กันยายน 2554
ชั้น ม.2               7  กันยายน 2554
ชั้น ม.3               7  กันยายน 2554


ตารางนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


ระดับปฐมวัย         4 มกราคม 2554
ชั้น ป.1                 5 มกราคม 2554
ชั้น ป.2                 5 มกราคม 2554
ชั้น ป.3                 5 มกราคม 2554
ชั้น ป.4                6 มกราคม 2554
ชั้น ป.5                6 มกราคม 2554
ชั้น ป.6                6 มกราคม 2554
ชั้น ม.1               7 มกราคม 2554
ชั้น ม.2               7 มกราคม 2554
ชั้น ม.3               7 มกราคม 2554
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                  
                                      วิชาการบัวโคก

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑. ก็ ๓๑. ก้าว ๖๑. ขัง ๙๑. ไข้
๒. กบ ๓๒. กำเนิด ๖๒. ขัน ๙๒. คด
๓ กระจก ๓๓. กำลัง ๖๓. ขวด ๙๓. คน
๔. กระจุย ๓๔. กิน ๖๔. ขับ ๙๔. ค้น
๕. กระดิ่ง ๓๕. กี่ ๖๕. ขา (น) ๙๕. คบ
๖. กระดุม ๓๖. กุ้ง ๖๖. ข่า ๙๖. ครัว
๗. กระโดด ๓๗. กู ๖๗. ข้า ๙๗. ครู
๘. กระต่าย ๓๘. เก๊ ๖๘. ข้าง ๙๘. คว่ำ
๙. กระถิน ๓๙. เก่ง ๖๙. ขาด ๙๙. คอ
๑๐. กระเทียม ๔๐. เก็บ ๗๐. ข้าม ๑๐๐. คอย
๑๑. กระเบื้อง ๔๑. เกม ๗๑. ขาย ๑๐๑. ค่อย
๑๒. กระป๋อง ๔๒. เกเร ๗๒. ขาว ๑๐๒. ค่ะ
๑๓. กระเป๋า ๔๓. เกลือ ๗๓. ข่าว ๑๐๓. คะน้า
๑๔. กระโปรง ๔๔. เก้าอี้ ๗๔. ข้าว ๑๐๔. คัด
๑๕. กระรอก ๔๕. เกาะ ๗๕. ขี่ ๑๐๕. คั่ว
๑๖. กลัว ๔๖. เกิด ๗๖. ขี้ ๑๐๖. ค้า
๑๗. กว่า ๔๗. เกี่ยว ๗๗. ขีด ๑๐๗. คาง
๑๘. กอด ๔๘. แก ๗๘. ขึ้น ๑๐๘. คำ
๑๙. ก่อน ๔๙. แก่ ๗๙. ขุด ๑๐๙. ค่ำ
๒๐. กะ ๕๐. แกง ๘๐. เข็ม ๑๑๐. คำนับ
๒๑. กะทิ ๕๑. แก้ว ๘๑. เขา ๑๑๑. คิด
๒๒. กะละมัง ๕๒. แกะ ๘๒. เข่า ๑๑๒. คิ้ว
๒๓. กัด ๕๓. ใกล้ ๘๓. เข้า ๑๑๓. คืน
๒๔. กัน ๕๔. ไก่ ๘๔. เขียง ๑๑๔. คือ
๒๕. กับ ๕๕. ไกล ๘๕. เขียน ๑๑๕. คุก
๒๖. กา ๕๖. ขน ๘๖. เขียว ๑๑๖. คุย
๒๗. กาง ๕๗. ขยะ ๘๗. แข็ง ๑๑๗. คู
๒๘. กางเกง ๕๘. ขวา ๘๘. แข่ง ๑๑๘. คู่
๒๙. กาแฟ ๕๙. ขอ ๘๙. แขน ๑๑๙. เค็ม
๓๐. กาย ๖๐. ของ ๙๐. ไข่ ๑๒๐. เคย
๑๒๑. เคียว ๑๕๑. เจ็บ ๑๘๑. ชุด ๒๑๑. ดุ
๑๒๒. แค่ ๑๕๒. เจอ ๑๘๒. เช็ด ๒๑๒. ดู
๑๒๓. ใคร ๑๕๓. เจ้า ๑๘๓. เช้า ๒๑๓. เด็ก
๑๒๔. ฆ่า ๑๕๔. เจาะ ๑๘๔. เชิด ๒๑๔. เดิน
๑๒๕. งาน ๑๕๕. แจก ๑๘๕. เชื่อ ๒๑๕. เดียว
๑๒๖. งาม ๑๕๖. แจกัน ๑๘๖. เชือก ๒๑๖. เดี่ยว
๑๒๗. ง่าย ๑๕๗. ใจ ๑๘๗. ใช่ ๒๑๗. เดี๋ยว
๑๒๘. งู ๑๕๘. ใจดี ๑๘๘. ใช้ ๒๑๘. แดง
๑๒๙. เงาะ ๑๕๙. ฉัน ๑๘๙. ซน ๒๑๙. แดด
๑๓๐. เงิน ๑๖๐. ฉีด ๑๙๐. ซ่อน ๒๒๐. โดด
๑๓๑. เงือก ๑๖๑. ชก ๑๙๑. ซ้อน ๒๒๑. โดน
๑๓๒. จน ๑๖๒. ชน ๑๙๒. ซ่อม ๒๒๒. โดย
๑๓๓. จบ ๑๖๓. ชนะ ๑๙๓. ซอย ๒๒๓. ได้
๑๓๔. จม ๑๖๔. ชมพู่ ๑๙๔. ซัก ๒๒๔. ตก
๑๓๕. จอก ๑๖๕. ชวน ๑๙๕. ซ้าย ๒๒๕. ตน
๑๓๖. จอด ๑๖๖. ช่วย ๑๙๖. ซิ ๒๒๖. ต้น
๑๓๗. จอบ ๑๖๗. ช้อน ๑๙๗. ซื้อ ๒๒๗. ต้ม
๑๓๘. จะ ๑๖๘. ชอบ ๑๙๘. ดม ๒๒๘. ต่อ
๑๓๙. จังหวะ ๑๖๙. ชะอม ๑๙๙. ด้วย ๒๒๙. ตอก
๑๔๐. จัด ๑๗๐. ชั่ง ๒๐๐. ดอก ๒๓๐. ต้อง
๑๔๑. จับ ๑๗๑. ชิ้น ๒๐๑. ดัง ๒๓๑. ตอน
๑๔๒. จาก ๑๗๒. ชั่ว ๒๐๒. ด่า ๒๓๒. ตอบ
๑๔๓. จ้าง ๑๗๓. ช่าง ๒๐๓. ดาว ๒๓๓. ต่อย
๑๔๔. จาน ๑๗๔. ช้าง ๒๐๔. ดำ ๒๓๔. ตะกร้า
๑๔๕. จำ ๑๗๕. ชาม ๒๐๕. ดิน ๒๓๕. ตะไคร้
๑๔๖. จำปี ๑๗๖. ชาย ๒๐๖. ดินสอ ๒๓๖. ตะปู
๑๔๗. จิ้งจอก ๑๗๗. ชาว ๒๐๗. ดี ๒๓๗. ตะวัน
๑๔๘. จิงโจ้ ๑๗๘. ชิงช้า ๒๐๘. ดึง ๒๓๘. ตัก
๑๔๙. จึง ๑๗๙. ชิ้น ๒๐๙. ดื่ม ๒๓๙. ตั้ง
๑๕๐. จืด ๑๘๐. ชื่อ ๒๑๐. ดื้อ ๒๔๐. ตัด
๒๔๑. ตับ ๒๗๑. ถม ๓๐๑. ทับ ๓๓๑. นั่ง
๒๔๒. ตัว ๒๗๒. ถ้วย ๓๐๒. ทา ๓๓๒. นั่น
๒๔๓. ตา ๒๗๓. ถอด ๓๐๓. ทาง ๓๓๓. นั้น
๒๔๔. ตาก ๒๗๔. ถอน ๓๐๔. ทาน ๓๓๔. นับ
๒๔๕. ต่าง ๒๗๕. ถอย ๓๐๕. ท่าน ๓๓๕. นา
๒๔๖. ตาม ๒๗๖. ถัง ๓๐๖. ทำ ๓๓๖. น่า
๒๔๗. ตาย ๒๗๗. ถั่ว ๓๐๗. ทำไม ๓๓๗. น้า
๒๔๘ ตำ ๒๗๘. ถ้า ๓๐๘. ทำเล ๓๓๘. นาง
๒๔๙. ติด ๒๗๙. ถาง ๓๐๙. ทิ้ง ๓๓๙. นาน
๒๕๐. ตี ๒๘๐. ถาด ๓๑๐. ที ๓๔๐. นาย
๒๕๑. ตีน ๒๘๑. ถ่าน ๓๑๑. ที่ ๓๔๑. นาฬิกา
๒๕๒. ตึก ๒๘๒. ถาม ๓๑๒. ทีวี ๓๔๒. นำ
๒๕๓. ตื่น ๒๘๓. ถีบ ๓๑๓. ทุก ๓๔๓. น้ำ
๒๕๔. ตุ่ม ๒๘๔. ถึง ๓๑๔. ทุเรียน ๓๔๔. นิด
๒๕๕. ตู้ ๒๘๕. ถือ ๓๑๕. เท ๓๔๕. นิทาน
๒๕๖. เต้น ๒๘๖. ถุง ๓๑๖. เท่า ๓๔๖. นิ่ม
๒๕๗. เต็ม ๒๘๗. ถู ๓๑๗. เท้า ๓๔๗. นิยาย
๒๕๘. เตะ ๒๘๘. ถูก ๓๑๘. เที่ยง ๓๔๘. นิ้ว
๒๕๙. เตา ๒๘๙. แถว ๓๑๙. เทียน ๓๔๙. นิสัย
๒๖๐. เต่า ๒๙๐. ไถ ๓๒๐. เที่ยว ๓๕๐. นี่
๒๖๑. เติม ๒๙๑. ท่วม ๓๒๑. แทน ๓๕๑. นี้
๒๖๒. เตียง ๒๙๒. ท่อ ๓๒๒ ไทย ๓๕๒ นึก
๒๖๓. แต่ ๒๙๓. ทอง ๓๒๓. เธอ ๓๕๓. นึ่ง
๒๖๔. แตงกวา ๒๙๔. ท้อง ๓๒๔. นก ๓๕๔. นุ่ง
๒๖๕. แตงโม ๒๙๕. ทอด ๓๒๕ นม ๓๕๕. เนื้อ
๒๖๖. แต่ง ๒๙๖. ทะนาน ๓๒๖. นอก ๓๕๖. แน่
๒๖๗. โต ๒๙๗. ทะเล ๓๒๗ น้อง ๓๕๗. โน้น
๒๖๘. โต๊ะ ๒๙๘. ทะเลาะ ๓๒๘. นอน ๓๕๘. ใน
๒๖๙. ใต้ ๒๙๙. ทั้ง ๓๒๙. น้อย ๓๕๙. บน
๒๗๐. ใต้ถุน ๓๐๐. ทัน ๓๓๐. นัก ๓๖๐. บวก
๓๖๑. บ้วน ๓๙๑. ปิด ๔๒๑. ฝัง ๔๕๑. ฟื้น
๓๖๒. บ่อ ๓๙๒. ปี ๔๒๒. ฝา ๔๕๒. ฟุ้ง
๓๖๓. บอก ๓๙๓. ปีน ๔๒๓. ฝ่าย ๔๕๓. ฟูก
๓๖๔. บอด ๓๙๔. ปืน ๔๒๔. เฝ้า ๔๕๔. ไฟ
๓๖๕. บอน ๓๙๕. ปุ๋ย ๔๒๕. พบ ๔๕๕. มอง
๓๖๖. บ่อน ๓๙๖. ปู (น) ๔๒๖. พระ ๔๕๖. มะกอก
๓๖๗. บ่อย ๓๙๗. ปู่ ๔๒๗. พละ ๔๕๗. มะขาม
๓๖๘ บัง ๓๙๘. ปูน ๔๒๘. พวก ๔๕๘. มะเขือ
๓๖๙. บันได ๓๙๙. เป็ด ๔๒๙. พอ ๔๕๙. มะนาว
๓๗๐. บาง ๔๐๐. เป็น ๔๓๐. พ่อ ๔๖๐. มะไฟ
๓๗๑. บ้าง ๔๐๑. เปล่า ๔๓๑. พะโล้ ๔๖๑. มะม่วง
๓๗๒. บ้าน ๔๐๒. เป้า ๔๓๒. พัก ๔๖๒. มะยม
๓๗๓. บ่าย ๔๐๓. เปิด ๔๓๓. พัด ๔๖๓. มะละกอ
๓๗๔. บิน ๔๐๔. เปียก ๔๓๔. พับ ๔๖๔. มะลิ
๓๗๕. บุก ๔๐๕. แป้ง ๔๓๕. พา ๔๖๕. มังคุด
๓๗๖. บุ้ง ๔๐๖. แปรง ๔๓๖. พาย ๔๖๖. มัด
๓๗๗. บูชา ๔๐๗. แปล ๔๓๗. พี่ ๔๖๗. มัน (ส)
๓๗๘. แบบ ๔๐๘. ไป ๔๓๘. พื้น ๔๖๘. มา
๓๗๙. ใบ ๔๐๙. ผม (น) ๔๓๙. พุง ๔๖๙. ม้า
๓๘๐. ประตู ๔๑๐. ผัก ๔๔๐. พูด ๔๗๐. มาก
๓๘๑. ปลา ๔๑๑. ผัด ๔๔๑. เพราะ ๔๗๑. มี
๓๘๒. ปวด ๔๑๒. ผ้า ๔๔๒. เพาะ ๔๗๒. มีด
๓๘๓. ป่วย ๔๑๓. ผ่าน ๔๔๓. เพื่อ ๔๗๓. มึง
๓๘๔. ปอ ๔๑๔. ผิด ๔๔๔. เพื่อน ๔๗๔. มืด
๓๘๕. ปอก ๔๑๕. ผี ๔๔๕. แพ้ ๔๗๕. มือ
๓๘๖. ปั้น ๔๑๖. ผู้ ๔๔๖. แพะ ๔๗๖. มื้อ
๓๘๗. ป่า ๔๑๗. ผูก ๔๔๗. ฟัง ๔๗๗. มุง
๓๘๘. ป้า ๔๑๘. เผา ๔๔๘. ฟัน (น) ๔๗๘. มุ่ง
๓๘๙. ปาก ๔๑๙. เผื่อ ๔๔๙. ฟ้า ๔๗๙. มุ้ง
๓๙๐. ปิ้ง ๔๒๐. ฝน ๔๕๐. ฟืน ๔๘๐. เม็ด
๔๘๑. เมีย ๕๑๑. เย็บ ๕๔๑. เรือ ๕๗๑. ลูก
๔๘๒. เมื่อ ๕๑๒. เยอะ ๕๔๒. เรื่อง ๕๗๒. เล็ก
๔๘๓. เมือง ๕๑๓. แย่ง ๕๔๓. เรือน ๕๗๓. เลข
๔๘๔. แม่ ๕๑๔. โยน ๕๔๔. เรื่อย ๕๗๔. เล่น
๔๘๕. แมง ๕๑๕. รด ๕๔๕. แรก ๕๗๕. เล็บ
๔๘๖. แม้น ๕๑๖. รวม ๕๔๖. โรย ๕๗๖. เล่ม
๔๘๗. แมว ๕๑๗. รอ ๕๔๗. ไร่ ๕๗๗. เลย
๔๘๘ โมง ๕๑๘. รอง ๕๔๘. ลง ๕๗๘. เละ
๔๘๙. ไม่ ๕๑๙. ร้อง ๕๔๙. ลด ๕๗๙. เล่า
๔๙๐. ไม้ ๕๒๐. ร้อน ๕๕๐. ลบ ๕๘๐. เล้า
๔๙๑. ยก ๕๒๑. รอบ ๕๕๑. ลม ๕๘๑. เลี้ยง
๔๙๒. ยอด ๕๒๒. ระวัง ๕๕๒. ล้ม ๕๘๒. เลี้ยว
๔๙๓. ย่อม ๕๒๓. รัก ๕๕๓. ลอง ๕๘๓. เลือด
๔๙๔. ยัก ๕๒๔. รักษา ๕๕๔. ละมุด ๕๘๔. เลื่อย
๔๙๕. ยัง ๕๒๕. รัด ๕๕๕. ลัก ๕๘๕. แล
๔๙๖. ยา ๕๒๖. รับ ๕๕๖. ลับ ๕๘๖. แล้ง
๔๙๗. ย่า ๕๒๗. ราคา ๕๕๗. ลา ๕๘๗. แล้ว
๔๙๘. ยาก ๕๒๘. ราชินี ๕๕๘. ลาก ๕๘๘. และ
๔๙๙. ยาง (น) ๕๒๙. ราด ๕๕๙. ลาง ๕๘๙. ไล่
๕๐๐. ย่าง ๕๓๐. ร้าน ๕๖๐. ล้าง ๕๙๐. วัด
๕๐๑. ยาม ๕๓๑. ร้าย ๕๖๑. ลางสาด ๕๙๑. วัน
๕๐๒. ยาย ๕๓๒. รำ ๕๖๒. ลาบ ๕๙๒. วัว
๕๐๓. ย้าย ๕๓๓. รีด ๕๖๓. ลาย ๕๙๓. ว่า
๕๐๔. ยาว ๕๓๔. รีบ ๕๖๔. ลำไย ๕๙๔. วาง
๕๐๕. ยิง ๕๓๕. รู้ ๕๖๕. ลิเก ๕๙๕. ว่าง
๕๐๖. ยิ้ม ๕๓๖. เร็ว ๕๖๖. ลิง ๕๙๖. วาด
๕๐๗. ยืน ๕๓๗. เรา ๕๖๗. ลื่น ๕๙๗. ว่าน
๕๐๘. ยุง ๕๓๘. เรียก ๕๖๘. ลืม ๕๙๘. วิ่ง
๕๐๙. ยุ่ง ๕๓๙. เรียง ๕๖๙. ลุก ๕๙๙. วิชา
๕๑๐. เย็น ๕๔๐. เรียน ๕๗๐. ลุง ๖๐๐. วิตามิน
๖๐๑. วิธี ๖๓๑. เส้น ๖๖๑. หัวเราะ ๖๙๑. อะไร
๖๐๒. เวลา ๖๓๒. เสา ๖๖๒. หา ๖๙๒. อัน
๖๐๓. เวียน ๖๓๓. เสียง ๖๖๓. ห่า ๖๙๓. อา
๖๐๔. ไว้ ๖๓๔. เสียบ ๖๖๔. หาง ๖๙๔. อ่าน
๖๐๕. ศาลา ๖๓๕. เสือ ๖๖๕. หาม ๖๙๕. อาบ
๖๐๖. ส่ง ๖๓๖. เสื่อ ๖๖๖. หาย ๖๙๖. อาละวาด
๖๐๗. สบู่ ๖๓๗. เสื้อ ๖๖๗. หิน ๖๙๗. อำเภอ
๖๐๘. ส้ม ๖๓๘. ใส่ ๖๖๘. หิว ๖๙๘. อิ่ม
๖๐๙. สวด ๖๓๙. หก ๖๖๙. หุง ๖๙๙. อีก
๖๑๐. สวน ๖๔๐. หญ้า ๖๗๐. หุ่น ๗๐๐. อื่น
๖๑๑. สวม ๖๔๑. หนา ๖๗๑. หู ๗๐๑. อุ่น
๖๑๒. สวย ๖๔๒. หน้า ๖๗๒. เห ๗๐๒. เอง
๖๑๓. สอน ๖๔๓. หนี ๖๗๓. เห็น ๗๐๓. เอา
๖๑๔. สอบ ๖๔๔. หนู ๖๗๔. เหนือ ๗๐๔. แอบ
๖๑๕. ส้อม ๖๔๕. ห่ม ๖๗๕. เหล้า ๗๐๕. โอ๋
๖๑๖. สะดือ ๖๔๖. หมอ ๖๗๖. เหลือ ๗๐๖. โอ่ง
๖๑๗. สะพาน ๖๔๗. หม้อ ๖๗๗. เห่า ๗๐๗. โอน
๖๑๘. สะอาด ๖๔๘. หมา ๖๗๘. แห่ง ๗๐๘. ไอ
๖๑๙. สั่ง ๖๔๙. หมี ๖๗๙. แหน
๖๒๐. สังกะสี ๖๕๐. หมู ๖๘๐. ให้
๖๒๑. สั้น ๖๕๑. หมู่ ๖๘๑. ใหญ่
๖๒๒. สับ ๖๕๒. หรือ ๖๘๒. ใหม่
๖๒๓. สับปะรด ๖๕๓. หวี ๖๘๓. ไหน
๖๒๔. สาด ๖๕๔. ห่อ ๖๘๔. ไหม
๖๒๕. สาย ๖๕๕. ห้อง ๖๘๕. ไหล่
๖๒๖. สาว ๖๕๖. หอม ๖๘๖. ไหว้
๖๒๗. สี ๖๕๗. หอย ๖๘๗. อย่า
๖๒๘. สุก ๖๕๘. หัก ๖๘๘. อยู่
๖๒๙. สุข ๖๕๙. หั่น ๖๘๙. ออก
๖๓๐. สู้ ๖๖๐. หัว ๖๙๐. อ่อน

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

แม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น
สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน
สู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวี่วัน
จิตมุ่งมั่นอบรมจริยา

หวังเห็นศิษย์ก้าวหน้าในชีวิต
โดยอุทิศแรงกายให้สมค่า
คำว่าครูผู้ที่ใช้ซึ่งปัญญา
แก้ปัญหานานาประการ

มีเมตตาปรานีเป็นที่ตั้ง
คอยเหนี่ยวรั้งศิษย์รักทุกสถาน
คอยชี้แนะช่วยเหลือและเจือจาน
ศิษย์จึงผ่านอุปสรรคทุกสิ่งไป

แม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อ
เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่
มีวิชาความรู้ตลอดไป
เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน

ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู
ขอเชิดชูปูชนีย์คุณมากล้น
ขอกตัญญูต่อครูทุกทุกคน
ขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครู ฯ

ที่มา http://poem.kapook.com/teacherday.php